Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được thực hiện đăng ký giảm vốn điều lệ.(thay đổi vốn điều lệ đối với công ty tnhh 2 thành viên)

Vốn điều lệ công ty cổ phần không bao gồm giá trị của số cổ phần được quyền chào bán.

Trường hợp giảm vốn điều lệ đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định, doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.

– Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được uỷ quyền của từng đại diện theo uỷ quyền đối với công ty TNHH một thành viên được quản lý tổ chức theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp.

– Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty. Quyết định, biên bản họp Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông và quyết định của chủ sở hữu công ty phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.


Giảm vốn điều lệ:

a. Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 52 của Luật này

b. Trả lại một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên

c. Khi các thành viên không thanh toán đầy đủ vốn điều lệ và đúng hạn theo quy định tại Điều 48 của Luật này.

>> http://thanhlapcongtylv.com/thanh-la...in-tai-ha-noi/