(GDVN) - Hình thức chủa quản theo chiến lược có bảo đảm mới là hình thức quản lý tiện cả đôi đường với kế hoạch quản lý vững bền của ngành nghề.

========> Mách bạn gia sư uy tín: gia sư lớp 3

LTS: tiếp tục chuyên đề về thay đổi theo hướng hiện đại cán bộ quản lí giáo dục, trong bài viết này TS. Nguyễn Tùng Lâm nêu lên không thể bỏ qua canh tân công việc quản lí ở cơ sở vật chất, mà trực tiếp là giáo dục phổ thông. Vấn đề sẽ được giới thiệu trong hai bài khác nhau.

[color=#333333][size=4][i]phê duyệt bài viết này, tác nhái đưa ra những quan niệm, chỉ rõ những vấn đề cần thay đổi tích cực trong công việc điều hành giáo dục ở các trường phổ thông hiện nay.Nguồn: Tổng hợp trên mạng