Các trường hợp cần phải nộp hồ sơ đổi mới đăng ký kinh doanh lên Sở Kế hoạch và đầu tư:
Thay đổi tên công ty (bao gồm: thay đổi tên bằng tiếng Việt, đổi mới tên tiếng nước ngoài, đổi mới tên viết tắt)
Đổi mới loại hình doanh nghiệp của công ty (bao gồm: đổi mới từ TNHH một thành viên sang TNHH hai thành viên trở lên; thay đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, đổi mới từ công ty cổ phần thành quả ty TNHH, thay đổi doanh nghiệp tư nhân thắng lợi ty).

>>>xem thêm: thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh vốn điều lệ
Đổi mới trụ sở chính của công ty;
Đổi mới thông tin số điện thoại, số fax; Hòm thư, website công ty;
Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty;
Đổi mới vốn điều lệ công ty (bao gồm thay đổi tăng vốn điều lệ công ty hoặc thay đổi giảm vốn điều lệ công ty);
Đổi mới cơ cấu vốn của các thành viên công ty;

Đổi mới thông tin cổ đông là người nước ngoài: thay đổi cổ đông là người nước ngoài; thay đổi tỷ trọng góp vốn của cổ đông nước ngoài; đổi mới thông tin về Hộ chiếu, Hộ khẩu của cổ đông là người nước ngoài;
Đổi mới người đại diện theo pháp luật công ty; thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty (bao gồm: đổi mới chức danh của người đại diện theo pháp luật; thay đổi chứng minh thư/thẻ căn cước/số hộ chiếu; thay đổi hộ khẩu, chỗ ở hiện tại của người đại diện theo pháp luật);

Đổi mới thông tin của chủ chiếm hữu công ty TNHH một thành viên: bao gồm chuyển nhượng chủ chiếm hữu, thay đổi giấy phép kinh doanh của chủ sở hữu (nếu là pháp nhân), thay đổi thông tin cá nhân của chủ chiếm hữu (nếu là cá nhân).
Đổi mới thông tin đăng ký thuế: người phụ trách kế toán; thông tin cửa hàng nhận thông báo thuế; tài khoản ngân hàng, nguyên lý tính thuế,…


Các trường hợp không phải nộp hồ sơ đổi mới đăng ký buôn bán lên Sở Kế hoạch và đầu tư:
Đổi mới thông tin cổ đông sáng lập;
Đổi mới cổ đông sáng lập (Trừ trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập Vì chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định).
Hồ sơ thay đổi đăng ký bán buôn gồm:
Báo cáo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Công bố thay đổi người đại diện theo pháp luật;
Thông báo đổi mới chủ doanh nghiệp tư nhân;
Lên tiếng đổi mới chủ chiếm hữu công ty TNHH một thành viên;

Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp;
Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên khi thay đổi vốn của thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên;
Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với đổi mới cổ đông/ thành viên là cơ quan vốn đầu tư nước ngoài (Văn phòng tư vấn Luật Hà Đô)


Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần hoặc Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên;
Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần hoặc Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, chủ chiếm hữu đối với công ty một thành viên;
Điều lệ trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên;
Giấy tờ chứng thực cá nhân công chứng đối với thành viên mới, cổ đông nước ngoài, đổi mới người đại diện theo pháp luật;