Doanh nghiệp TNHH , doanh nghiệp cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp hiện có để sáng lập 1 hoặc một số công ty TNHH , công ty cổ phần mới mà không ngừng tồn tại của doanh nghiệp bị tách. Để tiết kiệm thời hạn và chi phí trong việc tách doanh nghiệp (dự án thuộc diện đăng kí ), công ty hãy liên hệ với doanh nghiệp tư vấn luật Intec, chúng tôi sẽ giúp các bạn hoàn tất 1 cách mau chóng .
=> thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiI. quy định pháp luật về tách công ty
Điều 193 Luật doanh nghiệp 2014 qui định về việc tách doanh nghiệp như sau:
1 . Tách doanh nghiệp có thể tiến hành theo một trong các hình thức sau đây :
a) 1 phần phần góp vốn , cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với trị giá phần góp vốn , cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỉ lệ sở hữu trong doanh nghiệp bị tách và tương ứng trị giá tài sản được chuyển cho công ty mới;
b) toàn bộ phần vốn góp , cổ phần của 1 hoặc một vài thành viên, cổ đông cộng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần góp vốn của họ được chuyển sang cho các công ty mới;
c) phối hợp cả hai trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này

hai . công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ và số lượng thành viên tương ứng với phần góp vốn , cổ phần và số lượng thành viên giảm xuống đồng thời với đăng kí công ty những doanh nghiệp mới

3. Thủ tục tách doanh nghiệp TNHH và công ty cổ phần được quy định như sau:
a) Hội đồng thành viên, người sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết tách doanh nghiệp theo quy định của Luật này và Điều lệ doanh nghiệp . Nghị quyết tách doanh nghiệp phải có những nội dung chủ yếu về tên, địa điểm trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ sáng lập ; phương án sử dụng lao động; phương thức tách doanh nghiệp ; giá trị tài sản, các quyền và nhiệm vụ được chuyển từ doanh nghiệp bị tách sang doanh nghiệp được tách; tiến độ thực hiện tách doanh nghiệp . Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong tiến độ 15 ngày, kể từ khi thông qua nghị quyết;
b) các thành viên, chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc những cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị , Chủ tịch công ty , Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký công ty theo quy định của Luật này. Trường hợp này, hồ sơ đăng kí công ty phải đi kèm nghị quyết tách công ty qui định tại điểm a khoản này.
Tìm hiểu thêm: doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài